Projekty w trakcie/ukończone

AXAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Pana Tadeusza nr 1/1 Zaścianki, 15-521 Białystok. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-20-0006/17  pn. „ Wzrost konkurencyjności oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyborów firmy, w zakresie produkcji bielizny AXAMI, poprzez udział w programie promocji branży Moda Polska” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-20-0006/17-00 z dnia3 październik 2017r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest  poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności i sprzedaży eksportowej oraz promocja innowacyjnych rozwiązań i wyrobów bieliźniarskich oraz marki firmy AXAMI na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach  i misjach gospodarczych branży Moda Polska, przekładające się na wzrost przychodów i przypływ nowych kontrahentów.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • Promowanie i prezentacja produktów marki AXAMI na wybranych rynkach docelowych.
  • Nawiązanie bądź odświeżenie kontaktów z partnerami rynkowymi obecnymi i potencjalnymi klientami, pośrednikami, dostawcami
  • Zawieranie nowych umów handlowych
  • Wzrost sprzedaży eksportowej o 15% względem roku 2016.
  • Poznawanie nowych trendów na rynku branżowym oraz analiza konkurencji.

Wartość projektu:  1 030 541,36 zł

Dofinansowanie: 628 378,87 zł

 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój